02/08/18
ساعت11:59 دقیقه قبل از ظهر....
لعنتی ترینی...لعنتی ترییییییییین!! از فکر به این موضوع  هم دلم میخواد خودمو از چند هزار متری پرت کنم پایین!
+اخه انقدر و به این شدت احمق!!
+متاسفم واقعا!