انقدر ننوشتم که دستم به نوشتن نمیره...چندین بار نوشتم قبلا و هر چندین بار پاکش کردم!
اصلا از چی باید بنویسم!؟نمیدونم...
حس میکنم اصلا بلد نیستم بنویسم!!نسبت به خیلی کارا اینجوری شدم...
+چقدر دلم واسه اینجا و ادماش تنگ شده!
+بیتفاوت؛بی حس؛سردرگم!! فکر میکنم خیلی وقته حال هر روزم اینه...
+روزای خوب هم میاد...میاد؟ میارمش؟ خودشون میان؟چجوری میان؟اصلا روز خوب یعنی چی؟حس خوب به چی میگن؟؟الکیه؟ نمیدونم!هیچی نمیدونم!!!