خیلی مشکل است آدم تمام وقت مراقب خودش باشد تا آنچه احساس می کند،نگوید.

#جین_وبستر


+چقدر سخته که مثل مته رو مغزمه و میخوام بهت بگم......ولی هر جوری فکر میکنم نه غرورم اجازه میده و نه اون گند زدنامون....

چه فایده که با گفتنشم چیزی تغییر نمیکنه...!نمیتونه تغیر کنه....

+کی میتونه قد من دیوونه باشه که بعد اون همه اتفاق بازم فکر کنه به.......! لعنت به من که هیچ کدومشو حتی نمیتونم باور کنم....! چه برسه بخوام فراموش کنم...

+شب تلخی بود...هیچ وقت تلخیش از ذهنم نمیره...و یه سری حرفا که تا ابد تو گوشم زنگ میزنه....اما...!

+باید صبر کرد...شایدم فراموش کرد..!