چه زجری میکشد
زنی که
هر لحظه
از خاطره ای
به خاطره ی دیگر
پرت میشود

#مریم_قطبی


+اولین بارون رسمی پاییزی....

+چرا داره اروم اروم بیشتر میشه...

+لعنت...

+ته صدای زجر دهنده....