چقدر سخته با بغض زورکی چای خوردن و کنار بقیه لبخند زدن...

+حالم خیلی بد میشه و.قتی به این چیزا فکر میکنم ...کاش راحت بگذره...

+چقدر سخت بود شنیدنش برام و چقدر به خودم لعنت فرستادم...

+خدایا لطفا کمکش کن...تو رو خدا؛اونجوری دیدنش مرگ منه :( 

+نمیشه مگه نه؟خودم میدونم...